a1

Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky (dále také jen „Podmínky“ nebo „OP“) upravují vztahy
mezi objednatelem (dále také „zákazník“) a dodavatelem při provedení služeb
týkajících se stěhování (dále jen „stěhování“). Tyto vztahy se dále, zejména v bodech
neupravených těmito Podmínkami, řídí Zákonem č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník,
anebo podle povahy účastníků, Zákonem č. 513/1991 Sb.,obchodní zákoník, a souvisejícími
právními předpisy.
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění zveřejněném na internetové stránce dodavatele v den odeslání
objednávky dodavateli.
Zasláním objednávky objednatel potvrzuje, že se se zněním Obchodních podmínek seznámil
a bez výhrad s nimi souhlasí.

2. Informace o dodavateli, kontaktní údaje
Obchodní název:
Jiří Coufal
Místo podnikání:
Novobohdalecká 1480/14
Identifikační číslo:
70775753
Daňové identifikační číslo:
CZ 8010100043
Živnostenská oprávnění, koncesní listiny:
Drobné stavební práce
Poskytování tělovýchovných služeb
Půjčování věcí movitých
Silniční motorová doprava nákladní
Silniční motorová doprava osobní
Telefon: +420 607602607
www.stehujte.cz
Bankovní spojení:
Česká Spořitelna 2786130163/0800
IBAN : CZ59 0800 0000 0027 8613 0163

3. Objednávka služeb, potvrzení objednávky
Objednatel podává objednávku služeb stěhování od dodavatele (dále jen „objednávka“), která je návrhem smlouvy o stěhování,
prostřednictvím telefonu, e-mailové pošty nebo SMS anebo písemně (způsob doručení), doručením na kontaktní údaje objednatele
uvedené v čl. 2 těchto Podmínek, a to nejpozději 24 hod před požadovaným provedením služeb, pokud se objednatel a dodavatel
nedohodnou jinak. Dodavatel může vyzvat objednatele, který svou objednávku podal telefonicky, aby ji doručil i dalším z uvedených
způsobů doručení (autorizoval).
V objednávce objednatel specifikuje alespoň údaje požadované na formuláři publikovaném na www stránkách dodavatele, ledaže
se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.
Každá objednávka musí být dodavatelem potvrzena jedním z výše uvedených způsobů doručení, zpravidla totožným se způsobem
doručení objednávky. Dodavatel objednávku potvrdí zpravidla během 24 hodin od doručení, nejpozději do 24:00 hod. dne
předcházeného požadovanému datu zakázky, ledaže se objednatel a dodavatel dohodnou jinak.
Dodavatel objednávky přijímá 24 hodin denně celý rok, ledaže na svých www stránkách zveřejní oznámení o přerušení dodávky
služeb a/nebo přijímání objednávek.
Potvrzením objednávky dochází k přijetí návrhu a tedy uzavření smlouvy o stěhování konkludentně, ledaže objednatel trvá na
uzavření písemné smlouvy (vzniká „zakázka“). V takovém případě je nutné požadavek na uzavření písemné smlouvy uvést
v objednávce anebo alespoň předem 12 hod před započetím zakázky.
Dodavatel si rovněž v případech nestandardních zakázek vyhrazuje možnost požádat objednatele o uzavření písemné smlouvy,
což bude objednateli sděleno jedním z výše uvedených způsobů doručení anebo při potvrzení objednávky.
Pokud tak objednatel požádá v objednávce, provede dodavatel odhad ceny zakázky podle údajů poskytnutých objednavatelem
v objednávce a doručí jej objednateli dle jeho pokynů, zejména např. v odpovědi na objednávku a způsobem,
jímž byla objednávka doručena.
Objednatel rovněž může odhad ceny zakázky provést sám pomocí nástroje zveřejněného na www stránkách dodavatele.
+420 607 602 607

4. Zrušení objednávky
Objednatel může svou objednávku bezplatně zrušit do okamžiku, než byla potvrzena objednatelem anebo po vzájemné dohodě mezi
dodavatelem a objednatelem do 24 hodin před zahájením stěhování.
V ostatních případech objednatel uhradí dodavateli smluvní pokutu ve výši x Kč za kilometr, dle typu vozu, který objednatel ujel
za zakázkou k okamžiku jejího zrušení a 1.000,- Kč.
5. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele
Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě tzv. zásahu vyšší moci tj. okolností, které objednatel nemohl
odvrátit, jako je např. přírodní katastrofa, havárie apod.
V těchto případech bude objednatel neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud objednatel již zaplatil
část nebo celou částku ceny zakázky, bude mu tato částka vrácena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu
(maximálně do 10 pracovních dnů).
Bez ohledu na výše uvedené si dodavatel vyhrazuje právo bez sankcí posunout zahájení zakázky z důvodů hodných zvláštního zřetele.
Za tyto důvody se považuje zejména zpoždění s dokončením předcházející zakázky, které nebylo možné předvídat. Toto posunutí
musí dodavatel objednateli oznámit nejpozději 30 min. před zahájením zakázky a posunutí musí trvat max. 3 hod. V opačném
případě – dodavatel posunutí zakázky včas neoznámí anebo posunutí trvá déle než 3 hod. – má objednatel právo na slevu z ceny
zakázky, pokud se uskuteční v náhradním termínu, anebo z další zakázky, ve výši 5%.

6. Právo dodavatele na změnu ceny
Dodavatel si vyhrazuje právo změny odhadované ceny zakázky stanovené podle čl. 3., pokud se zakázka odchýlila od údajů poskyt-
nutých objednavatelem v objednávce.

7. Ceník
Ceník je přílohou těchto Podmínek a je zveřejněn na webových stránkách dodavatele na adrese stehujte.cz/cenik
cenik. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit Ceník jeho zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 1 pracovní den před
účinností změny.

8. Platební podmínky
Úhrada ceny zakázky může být objednatelem provedena, ledaže smlouva o stěhování určí jiný způsob, takto:
Hotově – po dokončení a vyúčtování zakázky, zároveň je dodavatelem vystaven příjmový doklad resp. „paragon“;
Bankovní převodem předem – záloha podle odhadu ceny zakázky, po dokončení a vyúčtování zakázky bude fakturován doplatek resp.
vrácen přeplatek, přičemž přeplatek i doplatek jsou splatné do 10 pracovních dní od dokončení zakázky;
Bankovním převodem se splatností dle faktury. Není-li na faktuře datum splatnosti uveden, je cena zakázky splatná do 10 pracovních
dní od dokončení zakázky.
Způsob úhrady ceny zakázky musí být mezi stranami sjednán nejpozději před zahájením zakázky.

9. Součinnost objednatele
Objednatel je povinen vyvinout potřebnou součinnost při stěhování, zejm.:
• zajistit příjezdové cesty a parkovací plochu na místě nakládky a vykládky;
• zajistit průchodnost schodišť a jiných prostor v domě, zajistit funkčnost výtahu;
• připravit předměty určené ke stěhování a potřebné průvodní dokumenty včas, příp. zajistit povolení vjezdu na určené místo.
Dodavatel si vymiňuje, aby předmětem stěhování nebylo zejm.následující: a) věci a předměty ohrožující lidský život nebo zdraví,
jako jsou: výbušniny, zbraně, omamné a psychotropní látky, hořlaviny s nízkým bodem vzplanutí, jedy, radioaktivní látky, žíraviny,
plyny a kapaliny v tlakových nádobách apod.; b) věci lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci;
c) jiné předměty a věci, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při
přepravě podle platných předpisů. Pokud se na místě dodavatel a objednatel přesto dohodnou na stěhování předmětů dle písm.
b) a c), nenese objednatel odpovědnost za vznik škody na takové stěhované věci.

10. Reklamace, náhrada škody
Zákazník je oprávněn reklamovat škodu vzniklou poškozením, zničením, částečnou nebo úplnou ztrátou stěhovaných předmětů
a břemen nebo škodu vzniklou poškozením prostor, ve kterých stěhování probíhalo.
Zákazník je povinen zkontrolovat stěhované předměty a břemena při převzetí při dokončení zakázky, jakož i prostory, ve kterých
stěhování probíhalo. V případě, že zákazník zjistí poškození vzniklé při stěhování zaviněním dodavatele, sepíše s pracovníkem
dodavatele Reklamační protokol. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel.
Dodavatel odpovídá objednateli pouze za skutečnou škodu vzniklou na stěhovaných předmětech resp. prostorách, ve kterých
stěhování probíhalo. Skutečnou škodou se rozumí to, oč se hodnota stěhovaných předmětů resp. příslušných prostor v důsledku škodní
události sníží. V žádném případě však dodavatel neodpovídá objednateli za ušlý zisk a jiné následné škody, které mohou v souvislosti
se stěhováním vzniknout.
Zákazník souhlasí s tím, že dodavatel není odpovědný za žádnou škodu způsobenou přímo či nepřímo třetími osobami, pokud této
škodě dodavatel nemohl zabránit.
Dodavatel rovněž není odpovědný za škodu, která vznikla v důsledku jednání zákazníka, jakož i takového jednání zákazníka,
kdy odmítl návrh pracovníka dodavatele na zajištění ochrany stěhovaných břemen např. obalovými materiály.
Dodavatel dále není zodpovědný za škodu, která vznikla vadou nebo přirozenou povahou stěhovaných předmětů.

11. Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.1.2009. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tyto Obchodní podmínky
jejich zveřejněním na www stránkách dodavatele nejpozději 3 pracovní dny před jejich účinností.